مقاله رابطه هوش هيجاني و سلامت روان با تعهد سازماني در معلمان، پرستاران و کارمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني و سلامت روان با تعهد سازماني در معلمان، پرستاران و کارمندان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله هوش هيجاني
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي سورشجاني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت روان با تعهد سازماني در بين معلمان، پرستاران و كارمندان آب و برق بهبهان اجرا شده است. ۴۰۰ نفر از شاغلين اين سه شغل به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. پرسشنامه هاي هوش هيجاني بار – اٌن، سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ-28) و تعهد سازماني(OCQ)  اجرا گرديد. نتايج ضريب همبستگي پيرسون بيانگر رابطه مثبت و معني دار بين هوش هيجاني و سلامت روان با تعهد سازماني بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داده كه هوش هيجاني و سلامت روان به گونه اي مثبت و معني دار مي توانند تعهد سازماني را براي شاغلين هر سه شغل پيش بيني كنند.