مقاله رابطه هوش هيجاني و نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۳۹۰ تا ۳۹۹ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني و نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال شخصيت مرزي
مقاله نشانه
مقاله هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني شورباخورلو اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجويي رودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش جهت بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مولفه هاي آن با علايم اختلال شخصيت مرزي در يک جمعيت غيرباليني طراحي شد.
روش کار: در اين پژوهش توصيفي همبستگي طي سال هاي ۱۳۸۷-۸۸، ۳۵۸ نفر از دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه شيراز به صورت تصادفي انتخاب شدند. به منظور اندازه گيري هوش هيجاني از مقياس رگه فراخلقي و براي اندازه گيري علايم اختلال شخصيت مرزي از مقياس شخصيت مرزي پرسش نامه صفات اسکيزوتايپي استفاده شد. تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه انجام شد.
يافته ها: بين نمره کلي هوش هيجاني و نمره کلي مقياس شخصيت مرزي رابطه معکوس و معني داري وجود داشت (P<0.001). هم چنين بين مولفه هاي هوش هيجاني ( توجه، وضوح و اصلاح) و نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي (نااميدي، تکانشگري، علايم تجزيه اي و پارانوييدي وابسته به استرس) رابطه معکوس و معنا داري وجود داشت (P<0.001). تحليل رگرسيوني چندگانه نشان داد که وضوح احساسات تنها مولفه هوش هيجاني است که توان پيش بيني نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي را دارد.
نتيجه گيري: هوش هيجاني با نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي رابطه معکوس دارد و مولفه وضوح احساسات قادر است نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي را پيش بيني کند.