سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قاسم انصاری رنانی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ایمان ارسطو – کارشناسی ارشد مدییت بازرگانی – گرایش تحول سازمانی ، دانشگاه علامه طب

چکیده:

یکی از نظریه های نوین در زمینه رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است . رهبران تحول آفرین اثربخشی را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره مند شوند . هوش هیجانی نیز ، یکی از مفاهیم تازه در حیطه روابط کارکنان و مدیران است که توانایی افراد را در شناخت و کنترل هیجانات در خود و دیگران می سنجد . بر این اساس پژوهش حاضر در پی رابطه ای است که هوش هیجانی می تواند با مؤلفه های رهبری تحول آفرین داشته باشد . این پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ از شرکتهای فعال در صنعت بیمه ایران،انجام شده است . نمونه ای متشکل از ۶۶ مدیر ارشد شرکتهای بیمه و ۱۹۵ نفر از زیردستان آنها از جامعه آماری مدیران ارشد فنی و زیردستان
آنها، برگزیده شد . یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش هیجانی با مؤلفه های ویژگیهای آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش همبستگی مستقیم و ناقص وجود دارد . یافته های کلی تحقیق نیز نشان داد که هوش هیجانی، با رهبری تحول آفرین مدیران ارشد صنعت بیمه رابطه دارد .