مقاله رابطه هويت ديني و سرمايه اجتماعي در بين مردم شهرکاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه هويت ديني و سرمايه اجتماعي در بين مردم شهرکاشان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين
مقاله هويت
مقاله هويت ديني
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله انسجام اجتماعي
مقاله مشارکت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به مطالعه و بررسي رابطه ميان هويت ديني و سرمايه اجتماعي مردم شهرستان کاشان درسال ۱۳۸۷ مي پردازد. جامعه آماري دراين پژوهش، مردم شهرکاشان است که تعداد آنها بر اساس سرشماري سال ۱۳۸۵، ۱۶۲۱۳۶نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۳ نفر تعيين شده است. روش تحقيق پيمايشي است وبر اساس ابزار پرسشنامه داراي روايي مبتني برآلفاي کرونباخ، داده ها و اطلاعات مربوط به جامعه آماري گردآوري شده است. پس ازبررسي نظريات مطرح شده در زمينه موضوع مورد مطالعه و همچنين جمع آوري اطلاعات و داده ها چنين استنتاج شده که هويت ديني که خود متشکل از بعد دينداري، بعد تعلقي و بعد تعهدي است، داراي دستاوردهاي زيادي درجامعه کاشان است که ازآن جمله مي توان به جهت بخشيدن زندگي افراد، ايجاد رويکرد مثبت به آينده و تقويت روحيه اميدواري و نشاط براي آينده بهتر، پاسخ دادن به پرسش هاي بنيادين و عميق انسان درزندگي، ايجاد حس همدلي، همبستگي و انسجام در جامعه (که از مصاديق سرمايه اجتماعي اند) اشاره کرد. بنابراين دراين پژوهش با افزايش ميزان هويت ديني افراد جامعه به ويژه در ابعاد تعهدي و دينداري، ميزان حضور جمعي افزايش يافته و در نتيجه سرمايه اجتماعي جامعه بالاتر مي رود.