مقاله رابطه هويت و هيجان خواهي با اعتياد اينترنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: رابطه هويت و هيجان خواهي با اعتياد اينترنتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله هيجان خواهي
مقاله اعتياد اينترنتي
مقاله مدل يابی معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهري
جناب آقای / سرکار خانم: فولادوند خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دليل اين كه افراد هيجان خواه به دنبال تجربه هاي جديد هستند، محيط جذاب اينترنت اين امكان را براي كاوش آنها فراهم مي كند و هويت مي تواند به واسطه هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي اثر داشته باشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي اثر مستقيم و غيرمستقيم هويت از طريق هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي انجام شد.
روش: اين مطالعه در سال ۱۳۸۸ روي ۲۸۰ نفر از كاربران اينترنت كافي نت هاي شهر كرمان كه با استفاده از روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند، انجام شد. واحد هاي پژوهش به پرسش نامه هاي سبك هاي هويت برزونسكي، هيجان خواهي زاكرمن و اعتياد اينترنتي يانگ پاسخ دادند. به منظور ارزيابي روابط بين متغيرهاي مكنون و اندازه گيري شده در الگويي مفهومي، از مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS 11.5 تحليل شد.
يافته ها: مدل ارزيابي شده از شاخص هاي برازندگي خوبي برخوردار بود. متغير نهفته هويت به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي اثرگذار بود. هويت و هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي اثرگذاربودند. همچنين در اين الگو، تمام وزن هاي رگرسيوني از نظر آماري در سطح ۰٫۰۵ معني دار بودند.
نتيجه گيري: هويت بر اعتياد اينترنتي اثر مستقيم و غيرمستقيم دارد. نتايج همچنين اثر مستقيم هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي را نشان مي دهد.