مقاله رابطه ويژگيهاي شخصيتي معلمان با رضايت شغلي آنان در سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در شهرستان مسجدسليمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگيهاي شخصيتي معلمان با رضايت شغلي آنان در سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در شهرستان مسجدسليمان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپورصمصمامي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي معلمان بوده است. در اين پژوهش ۳ ويژگي شخصيتي (درونگرايي، برونگرايي و روان رنجوري) با پنج بعد رضايت شغلي (مدير، جو سازماني، وضعيت اقتصادي، توسعه شغلي، وضعيت محيط كار) در گروهي از معلمان زن و مرد در سه دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه با ۶ فرضيه اصلي بررسي شد. روش پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي بود و جامعه آماري را كليه معلمان زن و مرد سه دوره تحصيلي مدارس دولتي شهر مسجد سليمان تشكيل داده اند (۱۶۹۶ نفر). نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از ميان جامعه آماري (۲۳۰ نفر) انتخاب شد. براي جمع آوري داده هاي پژوهش از آزمون شخصيتي آيزنك و آزمون محقق ساخته رضايت شغلي استفاده گرديد. پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي ۸۷/۰ و براي پرسشنامه رضايت شغلي معلمان ۸۵/۰ برآورد گرديد. نتايج نشان داد بيشترين ميزان رضايت، رضايت از مدير است و كمترين ميزان رضايت، رضايت از مسايل اقتصادي است. بين ويژگي شخصيتي درونگرايي معلمان با ميزان رضايت از توسعه شغلي و شرايط محيط كار در سطح ۰۵/۰ تفاوت معنادار بوده است. با افزايش ويژگي شخصيتي درونگرايي معلمان، ميزان رضايت از توسعه شغلي و شرايط محيط كار كاهش پيدا ميكند و ضريب همبستگي بين برونگرايي و شرايط محيط كار در سطح ۰۵/۰ معنادار بوده است و بين برونگرايي با شرايط محيط كار نيز رابطه معكوس وجود دارد. بين عوامل جمعيت شناختي با رضايت شغلي نيز تفاوت معناداري مشاهده شد و بين عوامل جمعيت شناختي با ويژگي هاي شخصيتي با توجه به مدرك، گروه هاي سني، جنس و وضعيت تاهل بجز در بعد روان رنجوري در دوره راهنمايي و متوسطه، تفاوت معناداري مشاهده نشده و معلمان مرد روان رنجورتر از معلمان زن هستند.