مقاله رابطه ويژگيهاي شخصيتي و هوش هيجاني با سلام روان افراد مبتلا به فنيل کتونورياي تحت درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۳۷۰ تا ۳۸۱ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگيهاي شخصيتي و هوش هيجاني با سلام روان افراد مبتلا به فنيل کتونورياي تحت درمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي شخصيتي
مقاله هوش هيجاني
مقاله سلامت رواني
مقاله فنيل کتونوريا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزيان سحر
جناب آقای / سرکار خانم: سعدي پور اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه روابط ميان ويژگيهاي شخصيتي و هوش هيجاني با سلامت عمومي روان شناختي در بيماران مبتلا به فنيل کتونورياي ساکن شهر تهران انجام شد. در اين تحقيق، همه ۴۱ بيمار فاقد تاخير ذهني و معلوليت حرکتي ۱۵ سال به بالاي مبتلا به فنيل کتونوريا که در تهران سکونت داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات فردي، شکل کوتاه پرسشنامه پنج عاملي BFI (که داراي ۴۴ ماده است)، پرسشنامه هوش هيجاني بار – آَن و فرم ۲۸ ماده اي پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ بود. از آنجا که طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود، داده ها به کمک نرم افزار SPSS ويراست ۱۳ مورد پردازش قرار گرفتند و ضرايب همبستگي پيرسوني محاسبه و تحليل رگرسيون چندمتغيري خطي نيز اجرا شد. نتايج نشان داد که هوش هيجاني با برون گرايي، گشودگي، سازگاري و وظيفه شناسي همبستگي مثبت و با روان آزردگي گرايي همبستگي منفي دارد. سلامت روان شناختي نيز با برون گرايي، گشودگي و سازگاري رابطه مثبت و با روان آزردگي گرايي رابطه منفي داشت و ميان وظيفه شناسي با سلامت عمومي روان شناختي رابطه اي پيدا نشد. به علاوه، برون گرايي و سازگاري دو متغير شخصيتي بودند که توانايي پيش بيني نمرات هوش هيجاني را داشتند. روان آزردگي گرايي نيز مي توانست سلامت عمومي روان شناختي را پيش بيني کند. در نهايت، هوش هيجاني هم توانست سلامت عمومي را پيش بيني کند. تحليل واريانس نيز نشان داد که تحصيلات والدين بر سلامت رواني آزمودنيها تاثيري ندارد. نتيجه گيري: به نظر مي رسد از ميان ويژگيهاي شخصيتي تنها برون گرايي و سازگاري با هوش هيجاني و سلامت روان شناختي رابطه قوي تري داشتند و روان آزردگي گرايي نيز رابطه منفي نيرومندتري با سلامت رواني در مبتلايان به فنيل کتونورياي ساکن تهران دارد.