مقاله رابطه ويژگي رواني و نشانگان ايمپاستر در دانشجويان رشته هاي پزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي رواني و نشانگان ايمپاستر در دانشجويان رشته هاي پزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي رواني
مقاله نشانگان ايمپاستر
مقاله رشته پزشکي
مقاله داروسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: مسدد سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صمصام شريعت سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف اصلي بررسي رابطه ويژگي رواني با نشانگان ايمپاستر بين دانشجويان رشته پزشكي و داروسازي دانشگاه اصفهان در ميان ۱۲۰ نفر از دانشجويان رشته هاي پزشكي (n=60) و داروسازي (n=60) كه به شيوه طبقه اي از بين كليه دانشجويان اين دو رشته انتخاب شده بودند، اجرا شد. ابزار تحقيق عبارت بود ازآزمون سنجش ويژگيهاي رواني (SCL-90-R) و مقياس نشانگان ايمپاستر. سنجش ويژگي داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش با توجه به اهداف با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون همبستگي و رگرسيون همزمان) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه از بين ويژگيهاي رواني؛ روان پريشي، افکار پارانوئيد، ترس، پرخاشگري، اضطراب، افسردگي، حساسيت در روابط متقابل، وسواس و اجبار با نشانگان ايمپاستر داراي رابطه معنادار هستند (P<0.01). همچنين از بين تمامي ويژگيهاي شخصيتي (SCL-90-R)، ابعاد افکار پارانوئيد، پرخاشگري، حساسيت در روابط، وسواس و شکايات جسماني قادر به پيش بيني معنادار نشانگان ايمپاستر بوده است (P<0.01).