مقاله رابطه ويژگي هاي رشد گياه زرد تاغ و خصوصيات خاک در رويشگاه هاي دست کاشت منطقه چوپانان نايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي رشد گياه زرد تاغ و خصوصيات خاک در رويشگاه هاي دست کاشت منطقه چوپانان نايين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرد تاغ
مقاله چوپانان نايين
مقاله خصوصيات شيميايي خاک
مقاله شاخص هاي گياهي
مقاله ارديناسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين سيدجمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با مطالعه روابط بين خاک و گياه مي توان به ويژگي هر يک دست يافت و از آنها براي مديريت بهينه و منطبق بر اصول اكولوژيك استفاده نمود. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير خصوصيات خاک بر رشد گياه زرد تاغ (Haloxylon persicum) و شناسايي عوامل خاکي محدود کننده رشد اين گياه مي باشد. مطالعه به شيوه نمونه برداري تصادفي طبقه بندي شده انجام شد و ۳ ايستگاه مطالعاتي در منطقه چوپانان نايين شامل؛ تاغزار دست کاشت انبوه، دست کاشت تنک و منطقه شاهد (فاقد تاغ) انتخاب گرديد. سپس تعداد ۶ پايه زرد تاغ در هر ايستگاه مطالعاتي انتخاب و شاخص هاي گياهي ارتفاع، سطح تاج پوشش، محيط تاج پوشش، بزرگترين و کوچکترين قطر تاج، قطر متوسط تاج ، قطر يقه و محيط يقه اندازه گيري شد. همچنين ۹ پروفيل خاک (در هر ايستگاه ۳ پروفيل) حفر گرديد و خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک شامل؛ pH، EC، SP، مجموع کلسيم و منيزيم محلول، کلرور، کربنات و بي کربنات، سولفات، درصد سنگريزه، درصد آهک، درصد گچ، درصد ماده آلي، درصد سيلت، درصد رس، درصد شن، فسفر قابل جذب، سديم و پتاسيم محلول، CEC، SAR، ESP، PSS، PSW و TDS اندازه گيري و داده ها به روش ارديناسيون آناليز شد. نتايج نشان داد که نمونه هاي هم سن تاغ داراي اختلاف بسيار زيادي در شاخص هاي گياهي هستند و خصوصيت فيزيکي بافت خاک و خصوصيات شيميايي خاک نظير ماده آلي، فسفر قابل جذب، ظرفيت تبادل کاتيوني، شوري و درصد آهک و درصد گچ بيشترين اثر را بر شاخص هاي گياهي زرد تاغ دارند.