مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي دلبستگي با خطرجويي در جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي دلبستگي با خطرجويي در جوانان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله خطرجويي
مقاله محل اقامت
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي رابطه ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي دلبستگي با ميزان خطرجويي جوانان دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد و هم چنين ميزان تاثير محل اقامت بر ميزان خطرجويي آنان صورت گرفته است. تعداد نمونه ها در اين پژوهش ۱۲۰ نفر بوده است که از اين تعداد ۵۸ نفر مرد و ۶۲ نفر زن، ۷۷ نفر بومي ۴۳ نفر غير بومي با ميانگين سني ۲۲٫۲۲ سال بودند. يافته هاي پژوهشي در دو بخش توصيفي و استنباطي تدوين شده است. در بخش استنباطي از آزمون تحليل واريانس و رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد.
براي سنجش ويژگي هاي شخصيت از پرسش نامه (NEO 60) عاملي (NEO-FFI) و براي سبک هاي دلبستگي از پرسش نامه دلبستگي هازن و شيور و براي ميزان خطرجويي از پرسش نامه قدرت ريسک استفاده شد. نتايج رگرسيون حاکي از آن است که ابعاد پنج گانه ويژگي هاي شخصيت، سبک هاي دلبستگي، جنسيت و محل اقامت روي هم ۲۴ درصد واريانس روي خطرجويي دانشجويان را تبيين مي کنند که از بين متغيرهاي پيش بين جنسيت، سن و دلپذيري اثر پيش بيني کنندگي معني داري روي ميزان خطرجويي دارند.