مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيتي، سلامت روان و پرخاشگري با عادات رانندگي در رانندگان پرخطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شخصيتي، سلامت روان و پرخاشگري با عادات رانندگي در رانندگان پرخطر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله پرخاشگري
مقاله شخصيت نوعA
مقاله عادات رانندگي
مقاله رانندگي پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري نيا ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه سلامت رواني و پرخاشگري و شخصيت نوعA، عادات رانندگي مي باشد. از ۱۱۰راننده مرد حادثه ديده مقصر شهر رشت خواسته شد تا پرسشنامه هاي رفتار رانندگي منچستر، شخصيت تيپ A، پرخاشگري اهواز و سلامت عمومي را تکميل کنند، داده هاي به دست آمده با آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين سلامت رواني، پرخاشگري، تيپ شخصيتي و عادات رانندگي رابطه معني دار وجود دارد. همچنين تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام نشان داد که متغيرهاي پرخاشگري و سلامت روان توانسته اند رفتار خطرناک رانندگي آزمودني ها را پيش بيني کند. در عين حال تيپ A شخصيتي نتوانست رفتار رانندگي خطرناک را پيش بيني کند.