مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي معلمان زن شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زن و فرهنگ از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي معلمان زن شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله رضايت شغلي
مقاله معلمان زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: هيكل كبرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي معلمان زن شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل ۲۰۰ نفر معلمان زن شهر اهواز بودند كه به طور تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و با آزمونهاي ويژگي هاي شخصيتي، حمايت اجتماعي فيليپ و رضايت شغلي JDI مورد ارزيابي قرار گرفتند. تحقيق حاضر از نوع همبستگي بود و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون در سطح معني داري P>0.05 نشان داد كه از لحاظ مولفه هاي وجداني بودن، برونگرايي و توافق و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي ارتباط معناداري وجود دارد اما از لحاظ مولفه هاي روان نژندي و باز بودن با رضايت شغلي ارتباط معناداري وجود ندارد.