مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي حل تعارض بين فردي با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي حل تعارض بين فردي با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاري زناشويي
مقاله ويژگي هاي شخصيت
مقاله سبك هاي حل تعارض بين فردي
مقاله دانشجويان متاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: بدري گرگري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: قائميان اسكويي آيسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي حل تعارض بين فردي با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد تبريز صورت گرفته است.
پژوهش حاضر يك مطالعه همبستگي است. تعداد ۳۲۵ نفر به روش تصادفي طبقه اي از ميان دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد تبريز در سال ۱۳۸۸ انتخاب گرديد. داده ها با استفاده از پرسشنامه پنج عاملي شخصيت نئو، پرسشنامه سازگاري زناشويي لاك – والاس، نسخه دوم مقياس شيوه مقابله با تعارض رحيم جمع آوري گرديد. يافته ها با نرم افزار SPSS و به كمك روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي مستقل، رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
بين ويژگي هاي شخصيتي (توافق پذيري، برونگرايي، دلپذير بودن، انعطاف پذيري) و سازگاري زناشويي همبستگي مثبت معني دار، و بين ويژگي روان رنجورخويي و سازگاري زناشويي همبستگي منفي معني داري بدست آمد (p<0.01). از اين ميان (باوجدان بودن، توافق پذيري، روان رنجوري) توان پيش بيني سازگاري زناشويي را داشتند. سبك همراهانه و سبك مصالحه گرانه همبستگي مثبت معني داري با سازگاري زناشويي داشتند (p<0.01)، و دو سبك همراهانه و حاضر خدمتي توان پيش بيني سازگاري زناشويي را داشتند. تحليل رگرسيون گام به گام با ورود ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي حل تعارض نشان داد با وجدان بودن، توافق پذيري، روان رنجورخويي و سبك همراهانه توان پيش بيني سازگاري زناشويي را به صورت معني داري دارند (p<0.05). بين زن و مرد از نظر ميزان سازگاري زناشويي تفاوت آماري معني داري بدست نيامد. در مداخلات روان شناختي و آموزش مهارت هاي زندگي، توجه به ويژگي هاي شخصيت در كنار شيوه هاي حل تعارض بين فردي اهميت دارد.