مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيت با خلاقيت هيجاني و خلاقيت شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شخصيت با خلاقيت هيجاني و خلاقيت شناختي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت هيجاني
مقاله خلاقيت شناختي
مقاله پنج عامل بزرگ شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: البرزي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين خلاقيت هيجاني با خلاقيت شناختي و نقش ويژگي هاي شخصيتي در تبيين خلاقيت هيجاني و خلاقيت شناختي بود. بر اين اساس ۲۰۶ نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز انتخاب و سياهه خلاقيت هيجاني آوريل، آزمون خلاقيت عابدي و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت گلدبرگ بر آنها اجرا شد. پايايي و روايي ابزارهاي ذکر شده به دست آمد. تحليل نتايج نشان داد که بين خلاقيت شناختي و خلاقيت هيجاني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که از بين پنج عامل شخصيتي، عوامل گشودگي در تجربه، برون گرايي پيش بيني کننده مثبت و معنادار خلاقيت هيجاني و خلاقيت شناختي؛ عامل توافق پذيري پيش بيني کننده مثبت و روان نژندي پيش بيني کننده منفي خلاقيت شناختي بودند.