مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيت و روابط صميمي همسر با دلزدگي زناشويي در همسران معتادان مرد اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شخصيت و روابط صميمي همسر با دلزدگي زناشويي در همسران معتادان مرد اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيت
مقاله روابط صميمي همسر
مقاله دلزدگي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آملازاده صغري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين ويژگي هاي شخصيت (عصبيت، برون گرايي، باز بودن، توافق و وجداني بودن) و روابط صميمي همسر با دلزدگي زناشويي همسران معتادان مرد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهر اهواز بود. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از همسران معتادان متاهل بود که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه شخصيتي نئو، مقياس صميميت و مقياس دلزدگي زناشويي پاينز بودند. تحقيق حاضر از نوع همبستگي بود. داده ها با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون تجزيه و تحليل شدند. نتايج پژوهش بيانگر وجود رابطه مثبت بين ويژگي شخصيت عصبيت با دلزدگي زناشويي و رابطه منفي بين ويژگي هاي شخصيت برون گرايي، باز بودن، توافق و وجداني بودن و روابط صميمي همسر با دلزدگي زناشويي بود. همچنين تحليل رگرسيون نشان داد که ويژگي شخصيت عصبيت، روابط صميمي همسر و ويژگي شخصيت توافق پذيري پيش بين هاي مناسبي براي متغير ملاک يعني دلزدگي زناشويي هستند.