مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيت و عوامل دموگرافيك با همسرآزاري در مردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شخصيت و عوامل دموگرافيك با همسرآزاري در مردان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسرآزاري
مقاله ويژگي هاي شخصيت
مقاله عوامل دموگرافيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سوگلي تپه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي راد بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اگرچه عوامل فرهنگي و اجتماعي به طور وسيع در فهم رفتار مردان همسرآزار مورد استفاده واقع شده اند، اما در پژوهش هاي اخير، آگاهي رو به افزايشي در اين زمينه كه شخصيت نيز ممكن است در فهم رفتار آنان موثر باشد، مشاهده مي شود. به همين منظور، پژوهش حاضر به بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت و عوامل دموگرافيک با همسرآزاري مي پردازد.
روش بررسي: در اين پژوهش كه از نوع پس رويدادي است، ۱۰۰ مرد همسرآزار (به شيوه نمونه گيري دردسترس) و ۱۰۰ مرد عادي (به شيوه نمونه گيري خوشه اي) انتخاب شده و از طريق پرسشنامه جمعيت شناختي و پرسشنامه پنج عاملي شخصيت نئو مورد ارزيابي واقع شدند و در نهايت داده ها با استفاده از روش هاي آماري مجذور كاي و تحليل واريانس چند متغيره، مورد آزمون قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد كه بين دو گروه مردان همسرآزار و عادي در ويژگي هاي شخصيتي روان نژندگرايي (P=0.000)، دلپذيربودن (P=0.000) و باوجدان بودن (P=0.000) تفاوت معني دار وجود دارد، اما در برون گرايي و گشودگي، تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نشد. همچنين نتايج نشان داد كه بين ميزان تحصيلات (P=0.000)، درآمد (P=0.009) ، بيكاري (P=0.002) ، مصرف الكل  (P=0.01)، اعتياد (P=0.000) و سابقه بيماري رواني (P=0.001) در مردان و همسرآزاري عليه زنان، رابطه معني دار وجود دارد، اما بين نوع شغل مردان و همسرآزاري عليه زنان رابطه معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش، شواهد تجربي در اين زمينه كه ويژگي هاي شخصيت و عوامل دموگرافيک ممكن است بر همسرآزاري تاثير داشته باشد، فراهم كرد.