مقاله رابطه ويژگي هاي شغلي و رفتار شهروندي سازماني :نقش ميانجي رضايت شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۸۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ويژگي هاي شغلي و رفتار شهروندي سازماني :نقش ميانجي رضايت شغلي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شغلي
مقاله رضايت شغلي
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله حالت روحي مثبت
مقاله خودکارآمدي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنوبري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شغلي و رفتار شهروندي سازماني با ميانجي گري رضايت شغلي است. به منظور رسيدن به هدف تحقيق با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۸۰ نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و پرسش نامه هاي تحقيق را تکميل نمودند. داده هاي حاصله با استفاده از الگوي معادلات ساختاري تحليل گرديد. نتايج الگوي نهايي بازنگري شده نشان داد که ۳۹ درصد از وردايي متغير رضايت شغلي توسط متغيرهاي اهميت کار و يکنواختي کار تبيين مي شود. علاوه بر آن ۹۰ درصد از وردايي رفتار شهروندي سازماني به وسيله اثر مستقيم متغيرهاي خودکارآمدي شغلي، حالات روحي مثبت و رضايت شغلي و اثر غيرمستقيم متغيرهاي اهميت کار و يکنواختي کار با ميانجي گري رضايت شغلي تبيين مي شود. لذا پيشنهاد مي شود پژوهش حاضر در سازمان پليس و به خصوص دانشگاه علوم انتظامي انجام و در صورت تکرار نتايج به منظور ارتقاي رفتار شهروندي سازماني کارکنان پليس از متغيرهاي اهميت کار، يکنواختي کار، خودکارآمدي شغلي، حالات روحي مثبت و رضايت شغلي استفاده شود.