مقاله رابطه وي‍ژگيهاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله اي در والدين کودکان با اختلالهاي گستره اوتيسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه وي‍ژگيهاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله اي در والدين کودکان با اختلالهاي گستره اوتيسم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالهاي گستره اوتيسم
مقاله والدين ،راهبردهاي رويارويي
مقاله ويژگيهاي شخصيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي دماوندي گيلدا
جناب آقای / سرکار خانم: پوشنه كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: غباري بناب باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و راهبردهاي رويارويي در والدين کودکان با اختلالهاي گستره درخودماندگي انجام شد. روش:۸۰ نفر از والدين (۴۰ پدر و ۴۰ مادر) کودکان با اختلالهاي گستره درخودماندگي از ميان مدارس استثنايي شهر تهران از طريق روش نمونه برداري تصادفي ساده، انتخاب شدند و پرسشنامه روشهاي مقابله اي لازاروس – فولکمن و نيمرخ – سياهه شخصيتي گوردون در مورد آنها، اجرا شد. داده هاي به دست آمده از طريق روش تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون تي استودنت براي دو گروه مستقل مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد ۱- بين ويژگيهاي شخصيتي ثبات هيجاني، مسووليت پذيري وخستگي ناپذيري با راهبردهاي مساله محور و نيز بين ويژگي شخصيتي جامعه پذيري با راهبردهاي هيجان محور در مادران رابطه معنادار وجود دارد. ۲- بين راهبردهاي رويارويي پدران و مادران کودکان با اختلالهاي گستره درخودماندگي تفاوت معنادار وجود ندارد. ۳- بين ويژگيهاي شخصيتي جامعه پذيري، تفکر ابتکاري و خستگي ناپذيري در پدران و مادران کودکان با اختلالهاي گستره درخودماندگي تفاوت معنادار وجود دارد. نتيجه گيري: اين پژوهش ضرورت بررسي ويژگيهاي شخصيتي و راهبردهاي رويارويي والدين کودکان با اختلالهاي گستره اوتيسم و نيز اهميت آنها را براي شناخت هرچه بيشتر والدين و تدوين برنامه هاي درماني مناسب مطرح مي کند.