سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شو
احمدرضا عمانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و زراعی بر پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم میوه گوجه فرنگی با استفاده از زنبور پارازیتوئید براکون بین صیفی کاران می باشد مبارزه بیولوژیکی به عنوان بخشی از مبارزه تلفیقی نسبت به مبارزه شیمیایی دارای اهمیت ویژه ای است در این روش از دشمنان طبیعی آفات برای کاهش جمعیت آنها استفاده میشود. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی و علمی- قیاسی استفاده شده است. صیفی کاران میان آب شهرستان شوشتر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. نمونه های مورد نظر بصورت تصادفی از میان ۱۹ روستای دهستان میان آب که از طریق روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند نمونه گیری شد.
نتایج عمده این مطالعه نشان می دهد که بین سطح نگرش افراد پذیرنده روش کنترل بیولوژیکی کرم میوه ی گوجه فرنگی با استفاده از زنبور براکون و افراد پذیرنده روش کنترل بیولوژیکی کرم میوه گوجه فرنگی با استفاده از زنبور براکون و افراد نپذیرنده این روش، با اطمینان ۹۹% اختلاف معنی داری مشاهده شد. بین ویژگی های اجتماعی، میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی، میزان تاثیر کلاسهای آموزشی- ترویجی، سن، میزان درآمد، سطح مکانیزاسیون و سطح زیر کشت افراد پذیرنده و نپذیرنده روش کنرل کرم میوه ی گوجه فرنگی با استفاده از زنبور براکون اختلاف معنی داری مشاهده نشد.