مقاله رابطه پاسخ هيجاني و علايم مثبت و منفي با كيفيت زندگي در اسكيزوفرني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: رابطه پاسخ هيجاني و علايم مثبت و منفي با كيفيت زندگي در اسكيزوفرني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكيزوفرني
مقاله كيفيت زندگي
مقاله هيجان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويد سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکيزوفرني اختلال روانپزشکي مزمني است که پاسخ هيجاني و علايم مثبت و منفي در پيش آگهي آن نقش مهمي دارد. و با كيفيت زندگي اين بيماران  مرتبط است.
هدف: تعيين ارتباط پاسخ هاي هيجاني و علايم مثبت و منفي با كيفيت زندگي در اسكيزوفرني.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع همبستگي بود. ۱۰۰ آزمودني از بيماران دچار اسکيزوفرني سرپايي مراجعه کننده به سه مركز روانپزشكي شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس علايم مثبت و منفي، مقياس پاسخ هاي هيجاني و مقياس كيفيت زندگي استفاده شد. داده هاي پژوهش توسط محققين و به صورت انفرادي جمع آوري و با روش هاي همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري تجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد پاسخ هاي هيجاني مثبت (r=0.29)، علايم مثبت (r=-0.48) و علايم منفي (r=-0.42) با كيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرني رابطه معني داري دارند (P<0.001). ضريب رگرسيون متغيرهاي پيش بين نشان داد كه از متغير هاي فوق، فقط علايم منفي مي تواند واريانس كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرني را به صورت معني دار نشان دهند.
نتيجه گيري: اين نتايج ضمن همسويي با يافته هاي پژوهشي ديگر، اهميت و نقش علايم مثبت و منفي و پاسخ هاي هيجاني را در كيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرني نشان مي دهند.