مقاله رابطه پايگاه هاي هويت و مسند مهارگذاري با جنس، پايه و رشته تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۶ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: رابطه پايگاه هاي هويت و مسند مهارگذاري با جنس، پايه و رشته تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايگاه هاي هويت
مقاله پايه تحصيلي
مقاله جنس
مقاله دانش آموزان دبيرستاني
مقاله رشته تحصيلي
مقاله مسند مهارگذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نظير
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش تعيين رابطه پايگاه هاي هويت و مسند مهارگذاري با جنس، پايه و رشته تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه است.
روش: پژوهش علي – مقايسه اي است. ۱۷۹ آزمودني پسر و ۱۶۷ آزمودني دختر به «مقياس مسند مهارگذاري راتر» (به نقل از دشتي، ۱۹۹۶) و «آزمون عيني هويت من» آدامز و بنيون (به نقل از رحيمي نژاد، ۱۹۸۹) پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از تحليل واريانس يکراهه، آزمون تعقيبي شفه، آزمون t و مجذور کاي استفاده شد.
يافته ها: نشان داد که از نظر دستيابي پايگاه هاي هويت تفاوت بين دانش آموزان دختر و پسر معنادار نيست. به علاوه، ميزان اکتساب پايگاه هويت موفق در دانش آموزان سال سوم در مقايسه با پايه هاي اول و دوم بيشتر است. مسند مهارگذاري با جنس و رشته تحصيلي رابطه دارد، به اين صورت که دانش آموزان دختر و دانش آموزان رشته علوم انساني بيشتر داراي مسند مهارگذاري بيروني و دانش آموزان پسر و دانش آموزان رشته رياضي بيشتر داراي مسند مهارگذاري دروني بودند. در ضمن مشخص شد که پايگاه هاي هويت و مسند مهارگذاري نيز با يکديگر رابطه دارند، يعني آزمودني هاي داراي هويت موفق، واجد مسند مهارگذاري دروني بودند.
نتيجه گيري: اکتساب هويت يک فرايند تحولي است. بدين معني که با افزايش سن و تجارب فردي، ميزان دستيابي به پايگاه هويت موفق افزايش مي يابد. در عوض مسند مهارگذاري افراد بيشتر متاثر از شرايط و تجارب بيروني (مانند تحصيل در يک رشته خاص) است.