مقاله رابطه پايگاه هويت و روابط ولي ـ فرزندي در زنان معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۳۷۱ تا ۳۸۵ منتشر شده است.
نام: رابطه پايگاه هويت و روابط ولي ـ فرزندي در زنان معتاد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله روابط والد – فرزند
مقاله اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زردخانه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خداجوادي رحم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه پايگاه هويت و روابط ولي ـ فرزندي در زنان معتاد است. اين تحقيق از نوع توصيفي ـ پس رويدادي است. نمونه مورد بررسي شامل ۴۰ نفر از زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز توانبخشي معتادين و۴۰ زن غيرمعتاد و همتا با اين گروه است. از آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من (EOM-EIS2) (مارسيا، ۱۹۶۶) و مقياس روابط ولي – فرزندي (فاين و همکاران، ۱۹۸۳) به عنوان ابزار جمع آوري داده ها استفاده شد.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل تشخيصي گام به گام نشان داد رابطه با پدر، رابطه با مادر و هويت معوق، به ترتيب از بيشتر به کمتر توانايي پيش بيني عضويت افراد در گروه هاي معتاد و غيرمعتاد را دارند. لذا ارتقا روابط والدين با فرزندان و کمک به فرزندان در غلبه بر هويت ناپايدار و معوق مي تواند به عنوان عوامل محافظت کننده در برابر اعتياد درنظر گرفته شوند.