سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده حسینی روزبهائی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز – شیراز
قدرت الله فرهودی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز – شیراز
سعید پیراسته – دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز – شیراز
کاظم رنگزن – مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تنگ بستانک واقع در استان فارس جزئی از کمربند چین خوردگی زاگرس است که از دیدگاه اکتونیکی فعال می باشد. در این تحقیق از داده های ماهواره ای ۲۴/APRIL/2001 Landstant _ etm63/39 بمنظور فیلتر گذاری جهت استخراج اطلاعات شاهدات زمین شناسی و ساختاری منطقه استفاده شد. مدل ارتفاعی رقومی منطقه مورد مطالعه با استفاده از نقشه های توپوگرافی رقومی بمنظور استخراج مناطق پایدار و مرطوب در محیط (GIS) تهیه گردید. سپس رابطه بین اطلاعات بدست آمده از داده های ماهواره ای و عملیات در محیط GIS در کنار بازدیدهای صحرای برقرار گردید. این مطالعه نشان دادکه فیلتر گذاری Convolutions: Highpass, Kerner size 3*3 در باند ۴ سنجنده لندست که در محدوده طیفی ۰/۷۵۰ تل ۰/۹۰ میکرومتر قرار دارد. بهترین روش برای استخراج اطلاعات ساختاری مانند گسلها و شکستگی ها و غیره است. این مطالعه نشانداد که پایداری شیب منطقه به تراکم فعالیت های ساختاری قبیل گسل ها و غیره داشته بلکه به رطوبت در منطقه بستگی ندارد. این مطاعه همچنین نشان داد که سازند بنگستان بیشترین ناپایداری و ارتفاعات و سازندپاپده – گورپی و عهد حاضر بیشترین پایداری را دارند.