مقاله رابطه پردازش پس رويدادي و اجتناب شناختي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه پردازش پس رويدادي و اجتناب شناختي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش پس رويدادي
مقاله اجتناب شناختي
مقاله اضطراب اجتماعي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بساك نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: معيني نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين تحقيق بررسي رابطه پردازش پس رويدادي و اجتناب شناختي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان است.
روش: جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجوياني مي باشند که در نيمسال اول سال تحصيلي ۸۸-۸۷ مشغول به تحصيل بودند. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي مرحله اي ۴۰۰ دانشجو (۲۲۱ دختر و ۱۷۹ پسر) انتخاب شدند و به پرسشنامه پردازش پس رويدادي، پرسشنامه اجتناب شناختي و مقياس انواع واکنش هراس پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام و برنامه SPSS نسخه ۱۶ تحليل شدند.
يافته ها: بين پردازش پس رويدادي و اضطراب اجتماعي در کل دانشجويان همبستگي معنادار وجود دارد. هم چنين بين فرونشاني فکر، جانشيني فکر و تبديل تصورات به افکار و اضطراب اجتماعي در کل دانشجويان همبستگي بالايي وجود دارد اما بين حواس پرتي و اجتناب از محرک تهديدکننده و اضطراب اجتماعي همبستگي معنادار نبود. متغيرهاي پردازش پس رويدادي و جانشيني فکر بهترين پيش بيني کننده هاي اضطراب اجتماعي محسوب مي شوند به طوري که ۱۹ درصد واريانس اضطراب اجتماعي توسط اين متغيرها قابل تبيين مي باشند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که مبتلايان به اضطراب اجتماعي در قبال رويدادهاي محيطي به پردازش شناختي مي پردازند و اين پردازش پس رويدادي آن ها را به سوي اجتناب بيشتر از محيط اجتماعي سوق مي دهدو تداوم اضطراب اجتماعي را پيش بيني مي کند. افزايش آگاهي و استفاده از درمان هاي شناختي به در مان اضطراب اجتماعي و بهبود عملکرد اجتماعي آن ها کمک مي کند.