مقاله رابطه پلن اکلوزال فک بالا و پايين با خط آلاتراگوس و رترومولارپد در دندان هاي طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه پلن اکلوزال فک بالا و پايين با خط آلاتراگوس و رترومولارپد در دندان هاي طبيعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رترومولار پد
مقاله آلاتراگوس
مقاله اکلوزال پلن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: درفشي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيار مارال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: همواره تعيين پلن اکلوزال در طي درمان هاي پروتزي بيماران بي دندان، از اهميت باليني بالايي برخوردار بوده است، زيرا جهت دهي مناسب آن به زيبايي، ثبات و جويدن دست دندان منجر مي شود.
هدف: هدف از بررسي کنوني، به دست آوردن نمايه مناسب جهت تعيين موقعيت پلن اکلوزال در دندان هاي طبيعي و استفاده از آن در پروتزهاي کامل دنداني بود.
مواد و روش: بررسي به روش مقطعي بر روي ۲۰۰ نفر (۷۶ مرد و ۱۲۴ زن) با ميانگين سني  26.05(4.39±=SD) انجام شد. جهت تعيين رابطه پلن اکلوزال فک بالا با آلاتراگوس از پلن فاکس (Fox plane) و پلن جي (J plane) استفاده گرديد. رابطه پلن اکلوزال فک بالا با خط ALT1  (آلا تا لبه فوقاني تراگوسALT2  (آلا تا لبه مياني تراگوس) و ALT3 (آلا تا لبه زيرين تراگوس) بررسي شد. در فک پايين پلن اکلوزال با يک سوم بالايي و يک سوم مياني  (Ret1)و نيز يک سوم زيرين و يک سوم مياني رترومولارپد (ret2) ارزيابي و نتايج با استفاده از آزمون کاي اسکوار (Chi-square) مقايسه شدند.
يافته ها: در بررسي تفاوت شمار و درصد با استفاده از آزمون آماريChi square ، تفاوت معنادار ميان ALT1 و ALT2 و ALT3 وجود نداشت(ALT1>ALT2>ALT3) (p<0.05) . در ارتباط با فک پايين تفاوت معنادار ميان ret1 و ret2 مشاهده گرديد(ret1> ret2) .
نتيجه گيري: استفاده از يک سوم بالايي تراگوس و مرز يک سوم مياني و بالايي رترومولارپد به عنوان نقطه مرجع پشتي در تعيين پلن اکلوزال، نسبت به حد مياني و زيرين تراگوس و مرز يک سوم مياني و زيرين رترومولارپد مناسب تر است.