مقاله رابطه پيوند اجتماعي ايجاد شده توسط خانواده با خشونت ميان فردي نوجوانان پسر در شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: رابطه پيوند اجتماعي ايجاد شده توسط خانواده با خشونت ميان فردي نوجوانان پسر در شهر يزد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند اجتماعي
مقاله خانواده
مقاله خشونت ميان فردي
مقاله نظارت اجتماعي
مقاله نوجوانان پسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسامهر مهربان
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي مدني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ديوبند فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي تاثير پيوند اجتماعي ايجاد شده توسط خانواده بر خشونت ميان فردي نوجوانان پسر در شهر يزد مي پردازد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي است. ۳۸۵ نوجوان پسر با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و به صورت تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به خشونت با استفاده از پرسشنامه استانداردCTS ، و اطلاعات مربوط به خانواده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمدند.
نتايج نشان دادند بين چهار عامل موثر در جامعه پذيري كه در خانواده وجود دارند و رفتارهاي خشونت آميز نوجوانان آن خانواده، همبستگي منفي و معنا داري وجود دارد. نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان دادند كه متغيرهاي كنترل والدين و دلبستگي به خانواده براي خشونت كلامي؛ متغير هاي كنترل والدين، دلبستگي به خانواده، سن و پايه تحصيلي براي خشونت جسماني ملايم و شديد؛ متغيرهاي كنترل والدين، دلبستگي به خانواده، توافق والدين، سن و پايه تحصيلي براي خشونت ميان فردي در مجموع پيش بيني كننده هاي برجسته تري بودند.