مقاله رابطه چگونگي قرارگيري ساختمان هاي بلند مرتبه و منظر شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: رابطه چگونگي قرارگيري ساختمان هاي بلند مرتبه و منظر شهري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منظر شهري
مقاله ساختمان هاي بلند مرتبه
مقاله خوشه اي
مقاله برج هاي منفرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مشاور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي مساله ساختمان هاي بلند مرتبه در منظر شهري داراي ابعاد مثبت و منفي زيادي است. شناخت اين ابعاد مي تواند تصميم گيرندگان را در جهت تقويت ابعاد مثبت و همچنين حذف ابعاد منفي کمک نمايد. بر همين اساس، تحقيق حاضر به بررسي جايگاه ساختمان هاي بلند مرتبه در منظر شهري با هدف روشن تر ساختن ابعاد مساله مي پردازد.
بررسي چگونگي قرارگيري ساختمان هاي بلند مرتبه در شهر مي تواند از منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد، اما آنچه در اين تحقيق مد نظر است مقايسه اي تطبيقي ميان دو نوع قرارگيري ابنيه بلند در شهر است که به صورت خوشه اي(cluster)  و منفرد (stand alone) شناخته مي شود.
ارزيابي تاثير اين دو نوع ابنيه بلند در شهر بر اساس سه هدف : ۱٫ عملکردي ۲٫ هويتي ۳٫ زيباشناسانه اقدام صورت مي گيرد که به ترتيب ايجاد بيشترين کارايي، معنا و زيبايي در منظر شهري مورد توجه قرار مي دهد.
به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش ارزيابي تطبيقي استفاده مي شده که در آن به بررسي ايجاد فرصت ها و تهديدها بر اساس قرارگيري ابنيه بلند به صورت منفرد و خوشه اي پرداخته قرار مي دهد.
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که در مکان يابي و معماري بناهاي بلند منفرد و خوشه اي بايد تفاوت قايل شد؛ زيرا ابعاد تاثيرگذار اين بناها در منظر شهري متفاوت است. برج هاي منفرد داراي مفهوم «امنيت» و بناهاي بلند خوشه اي تجربه حذف ديدهاي شهري مي شود. بر اساس تفاوت هاي اين دو نوع بناي بلند، بايد تصميمات مناسب در ضوابط معماري و مکان يابي براي هر يک به عمل آيد.