مقاله رابطه کارراهه شغلي با اقتدار شغلي و تعهد سازماني: بررسي موردي کارکنان زن و مرد واحدهاي پژوهش و توسعه شرکت هاي صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۶۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: رابطه کارراهه شغلي با اقتدار شغلي و تعهد سازماني: بررسي موردي کارکنان زن و مرد واحدهاي پژوهش و توسعه شرکت هاي صنعتي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارراهه
مقاله اقتدار شغلي
مقاله تعهد سازماني
مقاله واحد پژوهش و توسعه
مقاله سازمان هاي صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرفرد منيرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه يميان کارراهه با اقتدار شغلي و تعهد سازماني مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور و براي سنجش جهت گيري کارراهه،از ۲۴۵ زن و مرد کارشناس پژوهش و توسعه در سازمان ها و صنايع خواسته شد تا پرسش نامه کوتاه مقياس جهت گيري کارراهه شاين را تکميل کنند و سپس براي ارزيابي تعهد سازماني و اقتدار شغلي آنان،به ترتيب، مقياس تعهد سازماني بالفور و وکسلر و نيز مقياس اقتدار شغلي نيک سون مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج پژوهش بيان گر وابستگي بالاترين ميانگين ها با جهت گيري هاي امنيت شغلي، خدمت، و سبک زندگي است و در روابط ميان عوامل نيز، اقتدار شغلي با جهت گيري هاي مديريتي، چالش خالص، و کارآفريني، هم بستگي معناداري را نشان مي دهد، هم چنين، رابطه ميان انواع تعهد سازماني و اقتدار شغلي نيز معنادار است. در تمام جهت گيري هاي کارراهه،ميان زنان و مردان تفاوتي معنادار وجود دارد و تنها در جهت گيري هاي امنيت شغلي، سبک زندگي، و خدمت، زنان ميانگيني بالاتر از مردان را به دست آورده اند.
با توجه به يافته هاي پژوهشي، پيشنهاد شده است که براي زنان و مردان تازه استخدام شده در سازمان ها، کارراهه يي دوجانبه طراحي شود، تا افراد از همان آغاز، در مسير دو کارراهه فني و مديريتي قرار گيرند.