مقاله رابطه کمال گرايي والدين با سبک هاي فرزندپروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: رابطه کمال گرايي والدين با سبک هاي فرزندپروري
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرايي
مقاله سبک فرزندپروري
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده اسما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه کمال گرايي پدران و مادران با سبک هاي فرزندپروري آنان مورد بررسي قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه ابعاد کمال گرايي خودمحور، ديگرمحور و جامعه محور با سبک هاي فرزندپروري شامل سبک هاي اقتداري، آمرانه و سهل گير در نمونه اي از خانواده هاي ايراني بود. تعداد ۸۰۰ آزمودني (۴۰۰ پدر، ۴۰۰ مادر) در اين پژوهش شرکت کردند. از اين افراد خواسته شد مقياس کمال گرايي چند بعدي تهران TMPS)؛ بشارت، ۱۳۸۶) و پرسشنامه اقتدار والدينPAQ) ؛ بوري، ۱۹۹۱) را تکميل کنند. براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص ها و روش هاي آماري شامل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که ابعاد کمال گرايي با سبک هاي فرزندپروري رابطه دارد. از يافته هاي اين پژوهش نتيجه گرفته مي شود که ابعاد کمال گرايي والدين، ويژگي هاي مربوط به سبک هاي فرزندپروري آنان را تحت تاثير قرار مي دهد.