مقاله رابطه کم کاري تيروئيد تحت باليني با سندرم متابوليک، مطالعه اي مبتني بر جمعيت در زنان سنين باروري چهار استان کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۹۸ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: رابطه کم کاري تيروئيد تحت باليني با سندرم متابوليک، مطالعه اي مبتني بر جمعيت در زنان سنين باروري چهار استان کشور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوتيروئيدي
مقاله سندرم متابوليک
مقاله هيپوتيروئيدي تحت باليني
مقاله هورمون هاي تيروئيدي
مقاله TSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني تهراني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري سحر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط بين هيپوتيروئيدي تحت حاد و سندرم متابوليک يا اجزاي اين سندرم هنوز به درستي تعيين نشده و پژوهش ها يافته هاي متفاوتي را به دنبال داشته اند. در اين مطالعه مبتني بر جمعيت، به بررسي ارتباط بين هيپوتيروئيدي تحت حاد با سندرم متابوليک در زنان سنين باروري پرداخته شد.
مواد و روش ها: ۱۲۰۰ زن ۱۸- ۴۵ ساله ساکن ۴ استان به طور تصادفي از مناطق مختلف کشور به روش نمونه گيري خوشه اي طبقه بندي شده سهميه اي، بر مبناي سهم متناسب با جمعيت، انتخاب شدند. پرسش نامه استاندارد، معاينه باليني، ارزيابي بيوشيميايي و هورموني براي آن ها انجام شد. سندرم متابوليک بر مبناي تعريف ATP III مورد استفاده قرار گرفت و هيپوتيروئيدي تحت حاد بر مبناي ميزان غلظتTSH سرم بالاتر از ۴٫۵ ميلي واحد در ليتر در نظر گرفته شد.
يافته ها: شيوع سندرم متابوليک در زنان مبتلا به هيپوتيروئيدي تحت باليني با زنان داراي عملکرد طبيعي تيروئيد تفاوتي نداشت (۱۹% در مقابل ۱۶٫۸%). در افراد مبتلا به اين اختلال بيش از زنان غير مبتلا، کاهش سطح کلسترول HDL در سرم يا افزايش ميزان تري گليسيريد مشاهده شد. بين سطح TSH در سرم با کلسترولHDL-  ارتباط منفي معني دار وجود داشته که پس از تعديل براي سه عامل نمايه توده بدن، سن و HOMA-IR نيز اين ارتباط هم چنان باقي ماند.
نتيجه گيري: اگرچه يافته هاي پژوهش کنوني ارتباط بين سندرم متابوليک با هيپوتيروئيدي تحت باليني را نشان نداد، اما به نظر مي رسد با توجه به وجود اين ارتباط با برخي از اجزاي سندرم متابوليک، اين اختلال مي تواند به عنوان عامل خطري براي ابتلا به سندرم متابوليک محسوب گردد. پژوهش هاي بيشتر براي بررسي اين ارتباط پيشنهاد مي گردد.