مقاله رابطه کنترل شغلي با سطح استرس و سلامت ذهن کارکنان شرکت پتروشيمي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۸۴۱ تا ۸۵۱ منتشر شده است.
نام: رابطه کنترل شغلي با سطح استرس و سلامت ذهن کارکنان شرکت پتروشيمي اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل شغلي
مقاله استرس
مقاله سلامت ذهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش گنجه سحر
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از منابع مهم استرس (Stress) در محيط کار، از اين احساس افراد ناشي مي شود که روي شغل خود کنترل ندارند و اين مساله در نهايت سلامت ذهن (SWB: Subject Well – Being) و سلامت جسماني آنان را به خطر مي اندازد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه کنترل شغلي با سطح استرس و سلامت ذهن افراد بود.
روش ها: پژوهش حاضر، توصيفي از نوع رابطه اي بود و جامعه آماري اين پژوهش را کليه کارکنان مشغول به کار شرکت پتروشيمي استان اصفهان در سال ۱۳۸۷ تشکيل دادند. تعداد افراد جامعه ۵۱۰ نفر بود که ۱۵۱ نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و به پرسش نامه کنترل شغل به عنوان متغير پيش بين، و پرسش نامه هاي سلامت ذهن و استرس در شغل به عنوان متغيرهاي ملاک، پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماري تحليل MANOVA تک گروهي تجزيه و تحليل شد. همچنين، در اين پژوهش ميانگين متغيرهاي سلامت ذهن و استرس در گروه هاي مختلف کاري (عملياتي، پشتيباني و ستادي) با استفاده از تحليل واريانس يک راهه و آزمون شفه (براي مقايسه هاي زوجي) مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: کنترل شغلي با استرس در شغل رابطه منفي و معني دار (b=-0.36، P<0.001) و با سلامت ذهن، رابطه مثبت و معني دار (b=0.34، P<0.001) داشت. همچنين، بين ميانگين هاي سلامت ذهن (P=0.03) و استرس (P=0.03) در گروه هاي شغلي عملياتي و ستادي تفاوت معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: اگر مشاغل به گونه اي باشند که افراد تاثيري بر تصميمات شغلي و شيوه عمل خود نداشته باشند، باعث ايجاد استرس در افراد شده، سلامت ذهن آن ها را نيز به خطر مي اندازد. بنابراين، فراهم آوردن نوعي قدرت کنترل بر شغل افراد، از طريق ايجاد شيوه هايي مانند مشارکت دادن آنان در فرآيند تصميم گيري يا ايجاد امکان براي تنظيم برنامه وظايف خود، استرس را در افراد کاهش و سلامت ذهن آن ها را بهبود مي بخشد.