مقاله رابطه کيفيت زندگي والدين با عملکرد مدرسه اي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه کيفيت زندگي والدين با عملکرد مدرسه اي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي والدين
مقاله عملکرد مدرسه اي دانش آموزان
مقاله ويژگي شناختي
مقاله ويژگي عاطفي
مقاله ويژگي اجتماعي
مقاله ويژگي رواني ـ حرکتي
مقاله ويژگي کلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه کيفيت زندگي والدين با عملکرد مدرسه اي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان است. روش پژوهش از نوع همبستگي است. براي اجراي اين طرح ابتدا جامعه دانش آموزان مدارس دولتي شهر اصفهان مشخص و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد ۴۹۴ دانش آموز و به همين تعداد والدين آنان انتخاب شدند. سپس پرسشنامه کيفيت زندگي والدين را والدين دانش آموزان و پرسشنامه عملکرد مدرسه اي دانش آموزان را معلمان آنها پاسخ دادند.
روش تجزيه و تحليل آماري داده ها تحليل رگرسيون يک متغيري و رگرسيون چندمتغيري با روش قدم به قدم بود. يافته هاي پژوهش نشان داد که کيفيت زندگي والدين با عملکرد مدرسه دانش آموزان رابطه معنادار دارد و از بين مجموعه متغيرهاي کيفيت زندگي سه متغير تحصيلات والدين، رويدادهاي نامطلوب زندگي والدين و تعداد فرزندان خانواده به ترتيب از مهمترين متغيرهاي پيش بيني کننده عملکرد مدرسه اي هستند. نتايج نشان مي دهد که مي توان با در نظر گرفتن کيفيت زندگي والدين و مولفه هاي آن، عملکرد مدرسه اي و مولفه هايش را پيش بيني کرد.