مقاله رابطه کيفيت زندگي کاري و ابعاد آن با جامعه پذيري سازماني (کارکنان سازمان تامين اجتماعي اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: رابطه کيفيت زندگي کاري و ابعاد آن با جامعه پذيري سازماني (کارکنان سازمان تامين اجتماعي اصفهان)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذيري سازماني
مقاله کيفيت زندگي کاري
مقاله ابعاد کيفيت زندگي کاري
مقاله سازمان تامين اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در سال ۱۳۸۷، با هدف بررسي رابطه کيفيت زندگي کاري و ابعاد آن با جامعه پذيري سازماني در بين کليه کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان انجام شده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردي، از نوع توصيفي – همبستگي بوده و به روش ميداني اجرا گرديده است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، حاوي سه قسمت اطلاعات فردي شامل ۳ سوال، پرسشنامه جامعه پذيري شامل ۲۵ سوال و پرسشنامه کيفيت زندگي کاري شامل ۳۵ سوال (در ۸ حيطه) است. پايايي پرسشنامه براي دو قسمت جامعه پذيري و کيفيت زندگي کاري به روش آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد و به ترتيب با ضريب آلفاي ۰٫۹۵ و ۰٫۹۱ تاييد شد. همچنين روايي صوري و محتوايي آن مورد تاييد کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. تعداد نمونه ۱۶۳ نفر محاسبه شد و به شکل تصادفي طبقه بندي شده از بين تيپ هاي پنجگانه سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان انتخاب گرديد. نتايج تحقيق وجود رابطه مستقيم و معنادار (P<0.05) سطح کيفيت زندگي کاري و تمامي ۸ بعد آن شامل پرداخت کافي و منصفانه، محيط ايمن و بهداشتي، ايجاد فرصت رشد و امنيت مستمر، نقش قانون و قانونگرايي، وابستگي اجتماعي زندگي کاري، فضاي کلي زندگي کاري، يکپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه قابليتهاي انساني با جامعه پذيري سازماني را نشان داد.