سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فتاح ناظم – استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

بقاء و تداوم فعالیتها در سازمانها و موسسات به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد. عملکرد معمولا“ با دومعیار کارآیی واثربخشی سنجیده می شود. کارآیی به معنی درست انجام دادن کارها از راه صرفه جوییدر منابع و تجهیزات و بدست آوردن بیشترین ستاده از کمترین داده هاست و اثر بخشی یعنی کارهای درست را انجام دادن و رسیدن به هدف .
یکی از گامهای اساسی در جهت بهبود عملکرد کارکنان ، افزایش کیفیت زندگی کاری است . محیط کار به شرطی دارای کیفیت است که در آن افراد به عنوان عضو و عنصر اصلی سازمان به حساب آینـــد و دارای شاخص هایی همچون آموزش ضمن خدمت ،‌مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، امنیت شغلی و پرداخت منصفانه است . نتایج پژوهشی که تحت عنوان “ رابطه بین کیفیت زنــدگی کاری و کارآیی و اثر بخشیعملکرد کارکنان “‌دریکی از واحدهای دانشگاه آزاداسلامی انجام شده است ، نشان می دهد که بین کیفیت زندگی کاری و کارآیی و اثر بخشی عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.