سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد یزدی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف اصلی مقاله حاضر آن است نشان دهد که چگونه گرانودیوریتهای منطقه ولتوش از دیدگاه پترولوژی ، ژئوشیمیایی و ژئوکرونولوژی شبیه گرانودیوریتهای کانسار طلای پورفیری پتراچکوا هورا و گرانودیوریتهای توده آذرین بوهمیای مرکزی است. برای دست یابی بدین هدف – ، گرانودیورتهای منطقه ولتوش از دیدگاهپتروگرافی ، پترولوژیکی، ژئوشیمیایی و ژئوکرونولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعات ما نشان می دهد که شباهتهائی از نظر ژئوشیمیایی و پترولوژیکی بین گرانودییوریتهای منطقه ولتوش و گرانودیوریتهای کانسار طلای پورفیری پتراچکوا هورا و گرانودریوریتهای توده آذرین بوهمیای مرکزی وجود دارد. تعیین سن این سنگها با روش U-PB مرسوم زیرکن و روش Pb-Pb تک بلور زیرین، سنی معادل کربونیفر زیرین (۳۵۰-۳۵۵ میلیون سال) را نشان میدهد. این سن نیز شبیهبه سنی است که در قبلا برای گرانودیوریتهای توده آذرین بوهمیای مرکزی و گرانودیوریتهای کانسار طلای پورفیری پتراچکوا هورا گزارش شده است. این مسئله نشان میدهد که گرانودیوریتهای مورد مطالعه ما آپوفیزی از توده آذرین بوهمیای مرکزی در منطقه ولتوش است.