مقاله رابطه گرايش هاي مذهبي و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان كارورز توانبخشي از تجارب باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه گرايش هاي مذهبي و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان كارورز توانبخشي از تجارب باليني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش هاي مذهبي
مقاله ابعاد شخصيت
مقاله رضايت از تجربيات باليني
مقاله دانشجويان کارورز توانبخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپورميرصالح ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ريحاني كيوي شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزيابي رابطه گرايش هاي مذهبي و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان كارورز توانبخشي از تجارب باليني خود به عنوان يك درمانگر بود.
روش بررسي: دراين مطالعه توصيفي، ۳۱۸ دانشجوي كارورز توانبخشي شامل ۱۴۰ نفر دانشجوي فيزيوتراپي، ۹۷ نفر دانشجوي كاردرماني و ۸۱ نفر دانشجوي گفتاردرماني به صورت نمونه گيري طبقه اي – تصادفي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي مذهب گرايي اسلامي، پنج عامل شخصيت و رضايت از تجربيات باليني جمع آوري و با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در تمام دانشجويان كارورز توانبخشي، بين رضايت از تجارب باليني با مذهب گرايي، ارزنده سازي مذهبي و سه بعد شخصيت برون گرايي، توافق و وجداني بودن همبستگي مثبت معنادار و با سازمان نايافتگي مذهبي و روان رنجور خويي همبستگي منفي معنادار دارد (P<0.001). نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني رضايت از تجربيات باليني در دانشجويان نشان داد كه در دانشجويان فيزيوتراپي متغيرهاي برون گرايي، مذهب گرايي و توافق، در دانشجويان كاردرماني متغيرهاي برون گرايي، وجداني بودن و كامجويي و در دانشجويان گفتاردرماني متغيرهاي مذهب گرايي و سازمان نايافتگي مذهبي وارد معادله رگرسيون شدند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه گرايش هاي مذهبي و ابعاد شخصيت قادر به پيش بيني رضايت از تجربيات باليني در دانشجويان فيزيوتراپي، كاردرماني و گفتاردرماني هستند.