مقاله رابطه Q توبين و معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت ها در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: رابطه Q توبين و معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت ها در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Q توبين
مقاله بازده سالانه سهام
مقاله ارزش افزوده بازار
مقاله نرخ بازده دارايي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي عملکرد شرکت ها اهميت زيادي در تصميم گيري هاي مالي دارد. معيارها و روش هاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد شرکت ها وجود دارد اما انتخاب معياري مناسب از بين معيارهاي موجود، موضوعي است که پژوهش هاي زيادي را در ادبيات مالي موجب شده است. هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين Q توبين و چند معيار ارزيابي عملکرد شامل بازده سالانه سهام، ارزش افزوده بازار و نرخ بازده دارايي ها در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در راستاي اين هدف، تعداد ۲۱۶ شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات مورد نياز براي دوره ۱۱ ساله مورد پژوهش (۷۵-۸۵) در مورد آن ها قابل دسترسي بود، انتخاب گرديد. سپس اطلاعات مربوط به ۳ متغير مستقل مورد مطالعه قرار گرفت.  Qتوبين نيز به عنوان متغير وابسته محاسبه گرديد. به منظور آزمون فرضيه ها از تکنيک آماري رگرسيون ساده بهره گرفته شد. روش رگرسيون مورد استفاده در پژوهش، روش رگرسيون ترکيبي مي باشد. آزمون معني دار بودن الگوها با استفاده از آماره هاي t وF  صورت گرفت. نتايج پژوهش بيانگر آنست که بين Q توبين و بازده سالانه سهام رابطه معني داري و جود ندارد.Q  توبين با ارزش افزوده بازار و نرخ بازده دارايي ها رابطه مثبت و معني داري دارد.