مقاله رابط ميان برخي ساز و كارهاي حاكميت شركتي و عدم تقارن اطلاعاتي درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: رابط ميان برخي ساز و كارهاي حاكميت شركتي و عدم تقارن اطلاعاتي درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقدينگي بازار
مقاله عدم تقارن اطلاعاتي
مقاله حاکميت شرکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان نظام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نژاد سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سالكي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ارتباط ميان تغييرات نقدينگي بازار (تغييرات اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و عمق بازار) در اطراف اعلاميه هاي سود به عنوان نماينده عدم تقارن اطلاعاتي و نسبت مديران غيرموظف هيات مديره، درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي و واحد حسابرسي داخلي به عنوان سازوكارهاي حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۸۳ تا ۸۶ آزمون شده است. براي بررسي روابط از آزمون همبستگي پيرسون و يو مان ويتني، براي حسابرسي داخلي و همبستگي اسپيرمن و آزمون تا و كندال بي، براي نسبت مديران غيرموظف هيات مديره و درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي استفاده شد. نتايج حاصل نشان مي دهد، ميان واحد حسابرسي داخلي و نسبت مديران غيرموظف هيات مديره و معيار هاي عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معناداري وجود ندارد. اما ميان درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه منفي معناداري وجود دارد. همچنين از طريق مقايسه سطح اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بعد و قبل از اعلام سود با استفاده از آزمون ميانگين مقايسه دو رتبه مشخص شد كه سطح عدم تقارن اطلاعاتي پس از اعلام سود نسبت به پيش از اعلام سود بيشتر است و اين موضوع با تحقيقات پيشين مطابقت دارد.