سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی راحمی کاریز – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت و اصلاح ن
جعفر پوررضا – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

آزمایشی بر روی نخود، رقم هاشم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور تاریخ کاشت (در سه سطح ۱۵ آذر ۱۳۸۲ ، ۱ بهمن ۱۳۸۲و ۱ فروردین ۱۳۸۲) و تراکم (در چهار سطح ۱۵ ، ۳۰، ۴۵ و۶۰ بوته در متر مربع ) و با چهار تکرار در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه آزمایشی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. برای توصیف رابطه سطح برگ با تعداد گره در ساقۀ اصلی از معادله توانی به صورت تبدیل شده خطی (Ln(Y)=a+b*Ln(X)) استفاده شد. نتایج نشان داد کهبین سطح برگ باتعداد گره در ساقۀ اصلیبا ضریب تبین ۰/۹۴رابطه معنی داری وجود داشت.