سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
مهدی میرزاآقایی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور اعتبار سنجی برنامه های حساس به ایمنی نمی توان از روش های غیر رسمی استفاده کرد. رویکرد رسمی وارسی ایستا به دلیل پیچیدگی زیاد و نادیده گرفتن پیاده سازی برنامه و رویکرد ازمون به دلیل عدمجامعیت و نامحدود بوودن موارد آزمون بطور کامل اجرای درست برنامه را تضمین نمی کند. بنابراین برای اطمینان از عدم وقوع رفتار ناهنجار توسط برنامه، استفاده از روش راستی آزمایی حین اجرا پیشنهاد شده است. در این مقاله، ویژگی های ایمنی برنامه، که با منطق زمانی رویدادگرای بی درنگ بیان می شوند، با استفاده از نمودار کلاس، به کد برنامه نگاشت می شوند تا بتوان آن ها را د رکد برنامه اعمال نمود. سپس ویژگی های ایمنی نگاشت شده به جنبه های زمانی و عملیاتی تبدیل می شوند. این جنبه ها راستی آزما را تشکیل می دهند که با بافته شدن در کد برنامه، راستی آزمایی عدم نقض ویژگی هارا در مزان اجرای برنامه انجام می دهند. با توجه به این که راستی آزما در محیط به همراه کد برنامه اجرا می گردد، در نتیجه رفتار برنامه را در نقاط اتصال با توجه به ویژگی های ایمنی بیان شده بهص ورت بر خط مورد بررسی قرار داده و چنانچه ویژگی نقض گردد آن را تشخیص داده و اعلام می نماید.