سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید خلقی – دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
سیاوش زیدعلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی گروه آبیاری و آبادانی، د

چکیده:

راندمانهای آبیاری (تعاریف کلاسیک راندمان آبیاری) معمولترین شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکههای آبیاری میباشند. از آنجا که در اینگونه روابط به سرنوشت آبهای تلف شده توجه چندانی نمیشود در سالهای اخیر استفاده ار تعاریف نئوکلاسیک راندمان آبیاری توسط مؤسسات بینالمللی توصیه شده است. در این راستا وضعیت راندمانهای نئوکلاسیک آبیاری بر اساس شاخصهای DFNet , PFNet , PF ٢و depletion در شبکه آبیاری و زهکشی مغان و سه زیر بخش آن شامل کشت و صنعتهای مغان و پارس و اراضی بخش خصوصی، از سال ۷۵ تا ۸۱ مورد بررسی قرار گرفت. میزان آب مورد نیاز تبخیر تعرق واقعی بر اساس الگوی کشت هر کدام از بخشها و با توجه به آمار هواشناسی برای
هر سال با استفاده از روش تبخیر از تشتک محاسبه شد. سایر اطلاعات مورد نیاز از گزارشات شرکت بهرهبرداری استخراج گردید