سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین ملوحی – کارشناس ارشد شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور- مدیریت مطالعات کرخه
مجید بهزاد – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدعلی ناصری – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در کلیه روشهای آبیاری، راندمان کاربرد آب در مزرعه، یکی از عوامل مهم مدیریتی و تعیین کننده می باشد. لذا به منظور بررسی راندمانهای کاربرد آب در روش آبیاری سطحی (جویچههای انتها بسته) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسای، مزارع واقع در مرکز تحقیقات نیشکر در واحد امیرکبیر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. دراین مزارع، گیاه نیشکر درون جویچه های انتها بسته بطور ۲۵۰ متر کشت شده و آب مورد نیاز، توسط لوله های هیدروفلوم، توزیع گردید. مزرعه ای که در آن، آزمایشات انجام شد، ARC2-5 با کشت سال اول (Plant) بود. جویچه های این مزرعه به دو قطعه تقسیم شد (قطعه A، جویچه های بدون بازسازی و قطعه B، جویچه های بازسازی شده (Heling Up) . در این مزرعه ۵ آبیاری در ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و مهر ارزیابی شد. بررسی آزمایشات نشان داد که مقادیر راندان کاربرد آب در مزرعه، در جویچه های بازسازی شده در آبیاری اول تا پنجم بترتیب از ۴۸ تا ۷۵ درصد (بطور متوسط ۶۲ درصد) و در جویچه های بدون بازسازی، از ۴۳ تا ۶۳ درصد (بطور متوسط ۵۳ درصد) متغیر بوده است. در نتیجه، بازسازی جویچه ها می تواند بطور متوسط حدود ۱۷ درصد راندمان کاربرد آب را در مزارع مورد آزمایش افزایش دهد.