سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز مصطفی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانگیر عابدی کوپایی – ا ستادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم دهقانی – دانشجوی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این تحقیق در مزرعه آزمایشی لورک متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان در سه نوار انجام شد. آمار مزرع های از قبیل طول نوار، عرض نوار، شیب نوار، بافت خاک، رطوبت خاک قبل از آبیاری، زمان پیشروی، زمان پسروی، دبی جریان ورودی و دبی جریان خروجی از نوار اندازه گیری شدند. ضرایب و توان معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیس به روش بیلان حجم برای هریک از نوارهای آزمایشی تعیین گردید. با استفاده از اطلاعات به دست آمده، مدل شبیه سازی آبیاری نواری برای شرایط مختلف اجرا گردید. نتایج نشان داد که ارقام اندازه گیری شده پیشروی با ارقام پیش بینی مدل مشابهت خوبی دارند. مطالعه حساسیت مدل نسبت به تغییر عوامل طول نوار، ضرائب معادله نفوذ، ضریب زبری، دبی ورودی به نوار و شیب نوار نشان داد که مدل حساسیت کمتری نسبت به تغییر ضریب زبری دارد ولی تغییر سایر عوامل بطور محسوسی راندمان کاربرد آب را تحت تأثیر قرار می دهند. انتخاب مناسب این پارامترها راندمان کاربرد آب در آبیاری نواری را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.