مقاله راهبردهاي آموزشي موثر براي توسعه مهارتهاي مورد نياز دانشجويان براي بهره گيري از فناوري اطلاعات از ديدگاه استادان دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه ۵ كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي آموزشي موثر براي توسعه مهارتهاي مورد نياز دانشجويان براي بهره گيري از فناوري اطلاعات از ديدگاه استادان دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه ۵ كشور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي آموزشي
مقاله آموزش درون شبكه اي
مقاله دانشجوي مجازي
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع پورمطلق فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، شناسايي راهبردهاي آموزشي موثر در توسعه مهارتهاي مورد نياز دانشجويان مجازي براي بهره گيري از آموزش درون شبكه اي است. سوال كلي پژوهش اين است كه راهبردهاي آموزشي موثر در توسعه مهارتهاي هفتگانه (دسترسي يا R1، روشن بيني يا R2، برقراري ارتباط يا R3، تعهد يا R4، همكاري يا R5، تفكر يا R6 و انعطاف پذيري يا R7 در فرايند آموزش درون شبكه اي) مورد نياز دانشجويان مجازي چيست؟ نظر پاسخگويان برحسب متغيرهاي تعديل كننده جنسيت، مدرك تحصيلي و وضعيت تاهل مقايسه شد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه استادان رشته كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي منطقه پنج كشور تشكيل مي دهند. شيوه نمونه گيري تصادفي ساده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از يافته هاي پژوهشي رنا ام پالوف و كيث پرات بوده كه داراي ۷ حيطه و ۲۹ گويه است و بر اساس آلفاي كرونباخ ضريب اعتباري معادل ۰٫۸۴۷ به دست آمده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند، از نظر پاسخگويان مهمترين راهبردهاي آموزشي موثر در توسعه مهارتهاي هفتگانه به ترتيب عبارتند از: به كارگيري نوعي فناوري كه از طريق آن مي توان اهداف يادگيري را تحقق بخشيد، فراهم كردن جو گروهي مساعد كه در آن فراگير در جريان يادگيري احساس راحتي مي كند، تشويق فراگيران به مشاركت در تهيه رهنمودهاي درسي، نهادينه سازي مهارتهاي مربوط به مديريت زمان، مهياسازي يك سايت درسي كه دانشجويان تكاليف خود را به آن ارسال كرده و به يكديگر بازخورد ارائه دهند، طرح سوالاتي براي بحث كه موجب تشويق تفكر و يكپارچگي مواد درسي مي شود و استفاده از اينترنت به عنوان ابزار و منبع درس و تشويق دانشجويان براي جست و جوي منابع در آن. به طور كلي نتايج آزمون t در خصوص مقايسه نظر پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل و سطح مدرك تحصيلي مختلف نشان مي دهد كه در ارتباط با تاثير راهبردهاي آموزشي در خصوص توسعه مهارتهاي هفتگانه ياد شده، بين نظرها تفاوت معناداري وجود ندارد، ولي مقايسه نظر پاسخگويان زن و مرد نشان مي دهد كه در خصوص راهبردهاي آموزشي موثر در توسعه مهارتهاي هفتگانه، تفاوت معناداري بين آنها مشاهده مي شود.