مقاله راهبردهاي تنظيم هيجان در سوء مصرف کنندگان مواد داراي واکنش پذيري بالا و پايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي تنظيم هيجان در سوء مصرف کنندگان مواد داراي واکنش پذيري بالا و پايين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات مرتبط با مواد
مقاله هيجان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اله قلي لو كلثوم
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: واکنش پذيري و راهبردهاي تنظيم هيجان منفي، احتمال سوء مصرف مواد را بالا مي برد. همچنين افرادي که نمي توانند برانگيختگي هاي خود را کنترل کنند احتمالا در معرض خطر سوء مصرف مواد بيشتري قرار مي گيرند.
هدف: مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان در سوء مصرف کنندگان داراي واکنش پذيري بالا و پايين.
مواد و روش ها: روش مطالعه مقطعي-تحليلي است. آزمودني هاي پژوهش شامل ۱۰۰ نفر بودند که از ميان مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتياد شهرستان اردبيل با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و شاخص واکنش پذيري بين فردي استفاده شد. داده هاي پژوهش با آزمون تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) تجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج نشان داد که سوء مصرف کنندگان مواد داراي واکنش پذيري بالا از راهبردهاي تنظيم هيجان منفي و سوء مصرف کنندگان مواد داراي واکنش پذيري پايين از راهبردهاي تنظيم هيجان مثبت بيشتري استفاده مي کنند.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي بيان مي کند که واکنش پذيري بالا و استفاده از راهبردهاي تنظيم هيجان منفي بيشتر، از عوامل خطرزا براي سوء مصرف مواد است.