مقاله راهبردهاي مناسب براي توسعه گردشگري درياچه زريوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي مناسب براي توسعه گردشگري درياچه زريوار
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي مناسب
مقاله توسعه گردشگري
مقاله درياچه زريوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل نيا غريب
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي صلاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت گردشگري درحال حاضر يكي از اركان اصلي اقتصادتجاري جها ن است. بهره برداري ازاين موقعيت نيازمند ايجاد شرايط مساعدي است كه در قالب برنامه ريزي جامع و فراگير قابل بهره برداري است. ايجاد صنعت گردشگري پايدار نيازمند زيرساخت هاي مناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و مشاركت گسترده جوامع محلي در طرح هاي توسعه را طلب مي كند. بنابراين در طرح هاي توسعه صنعت گردشگري توجه به معيارهاي كيفي و اهداف اجتماعي ضروري است چراكه توسعه نامناسب و ناهماهنگ و حساب نشده مي تواند تهديدهاي بسيار بزرگ و ويرانگري را براي طبيعت و محيط زيست به بار آورد. با وجود برنامه ريزي اصولي و مناسب و همچنين شناسايي مزيّت ها و محدوديت هاي درياچه زريوار مي توان به توسعه منطقه و در نتيجه توسعه ملي اميدوار بود، از اين رو اين سوال مطرح مي شود كه پتانسيل ها و محدوديت هاي توسعه گردشگري درياچه كدامند؟ و براي توسعه صنعت توريسم در اين منطقه چه راهبردها و راهكارهايي وجود دارد؟ اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش، مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها به شيوه SWOT به ارائه استراتژي و راهبرد در جهت توسعه گردشگري درياچه زريوار پرداخته است.
از تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده چنين نتيجه مي گيريم كه آستانه آسيب پذيري درياچه به خاطر گردشگري بودن بالاست و نيازمند بازنگري و ارايه سياست هاي مناسب و همچنين مديريت واحد جهت رفع محدوديت ها و استفاده از قابليت ها و توانمندي هاي آن مي باشد.