مقاله راهبردهاي منتخب مردم در اطلاع يابي و آموزش همگاني براي آمادگي در برابر زلزله: بررسي ديدگاه ها و انتظارات مردم شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي منتخب مردم در اطلاع يابي و آموزش همگاني براي آمادگي در برابر زلزله: بررسي ديدگاه ها و انتظارات مردم شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي
مقاله زلزله
مقاله راهبرد
مقاله آموزش همگاني
مقاله تهران
مقاله ديدگاه ها و انتظارات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فروشاني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي شيوه ها و اتخاذ راهبردهاي مناسب اطلاع يابي و آموزش همگاني براي كسب آمادگي در مقابل زلزله با توجه به ديدگاه ها و انتطارات مردم شهر تهران انجام شد. اين مطالعه مقطعي (Cross-sectional) در سال ۱۳۸۵ و در شهر تهران انجام شد.
بدين منظور از ۱۲۱۱ نفر از جمعيت بالاي ۱۵ سال ساكن شهر تهران در خصوص شيوه هاي اطلاع يابي، ابزارهاي مورد استفاده در آموزش همگاني و نوع اطلاعات موردنياز براي کسب آمادگي در برابر زلزله سوال شد. نمونه گيري به صورت خوشه اي و متناسب با نحوه توزيع جمعيت در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود و پرسشنامه ها توسط پرسشگر با مراجعه به درب منازل انجام گرديد. ۶۲۳ نفر از شركت كنندگان در مطالعه زن
(%۵۱٫۴) و ۵۸۸ نفر مرد (%۴۸٫۶) بودند. طيف سني افراد مورد مطالعه ۱۵ تا ۱۰۰ سال براي مردان (Mean=37.4±۱۶٫۴) و ۱۵ تا ۸۴ سال براي زنان (Mean=34.5±۱۴٫۶) بود.
از ديدگاه مردم، مهم ترين اقداماتي كه لازم است از سوي مسوولان ذي ربط براي آمادگي در برابر زلزله انجام گيرد به ترتيب اولويت عبارتند از: نظارت بر ساخت و ساز، مقاوم سازي ساختمان ها و آموزش همگاني. راه هاي آموزشي منتخب مردم برحسب اولويت بيشتر به كمتر تلويزيون، راديو، مطبوعات كاغذي، پوستر، كلاس هاي آموزشي، نشريات و جزوات آموزشي مخصوص زلزله، فيلم ويديويي و اينترنت بود. با فرض وقوع زلزله در شهر تهران، مهم ترين منبع براي کسب خبر در اين خصوص، مردم با ۴۷٫۹ درصد و تلويزيون با ۲۳٫۴ درصد بيشترين توزيع فراواني و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي با ۴٫۰۳ درصد كمترين ميزان را به خوداختصاص داده بودند. ۶۹٫۹ درصد از جمعيت مطالعه معتقد بودند که در صورت پيش بيني وقوع احتمالي زلزله لازم است اين موضوع از طريق رسانه ها اعلام گردد.
در مجموع مي توان نتيجه گرفت كه اطلاع رساني صرف باعث تغيير در نگرش و رفتار مردم نمي شود بلكه بايد با استفاده از شيوه هاي مناسب، ضمن افزايش درك مردم در مورد خطرات مربوط به زلزله، آنها را به اتخاذ رفتارهاي پيشگيرانه تشويق كرد. انتخاب روش هاي اطلاع رساني و ابزارهاي آموزشي بايد متناسب با روش هاي منتخب جامعه و فرهنگ بومي هر منطقه صورت گيرد. معرفي افراد و اماكن در معرض خطر، ارايه آموزش هاي مناسب براي شناسايي مكان هاي امن در محل هاي كار، زندگي و اماكن عمومي، توجه به اهميت و نقش رسانه هاي گروهي به ويژه راديو و تلويزيون در آموزش همگاني از مهم ترين نكاتي است كه در پژوهش حاضر به دست آمد.