سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی فرهمند – معاون مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مدیریت امور آب ، کشاور
امیرحسین اعتماد زاده – کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مدیریت امور آب ، کشاورزی و م

چکیده:

به استناد مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور ، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا پایان سال دوم این برنامه ضمن بازنگری در فرآیند نظام بودجه ریزی کلیه الزامات و راه کارهای قانونی و ساختاری مورد نیاز را به گونه ای فراهم نمایند که نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، استقرار یافته و توسعه یابد. در این راستا لازم است با شناسایی کامل فرصت ها و تهدیدهای موجود ، مناسب ترین روش برای ورود به این حوزه اتخاذ شود . بدین منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای مستند سازی روش های اجرایی و کوتاه تر شدن فرآیند استقرار و کاهش هزینه های جانبی مربوط به تغییر نظام بودجه ریزی در ایران از اهداف نگارندگان این مقاله بوده است . با توجه نوپایی این نظام نوین که تغییر در شیوه تفکر و روش های اجرایی در حوزه های مدیریتی را می طلبد با بهر ه گیری از مورد پژوهشی و مرور تجربه های اجرایی برخی از کشورهای پیشرو ، اصول مهم تغییر و اصلاح روش ها و اهم نظریات متفکرین در این حوزه شناسایی و مستند سازی شده است . با توجه به اینکه مؤسسات دولتی ارایه دهنده کالاها و خدمات به عنوان سلول های تشکیل دهنده ب دنه دولت با تغییر در نظام تفکر و مدیریت خود می توانند بهبود عملکرد تدریجی که برآیندی معادل بهبود عملکرد کلی دولت را به همراه خواهد داشت شکل دهند ،لذا تغییر در نظام بودجه ریزی دراین واحدها مستلزم اتخاذ راهبردی چند ساله و طی مراحل مشخصی است که می تواند در چا رچوبی روشن و هدفمند دولت رابه هدف متعالی خود رهنمون سازد. راهبردهای پیشنهادی این مقاله می تواند در تدوین برنامه های آتی توسعه ای کشور و تدوین برنامه های یکساله (بودجه سنواتی) کشور مورد استفاده دستگاه های تصمیم ساز ، دستگاه های اجرایی و دانشگاه های کشور قر ار گیرد .