سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده:

دگرگونیهای شگرف آموزش عالی وحرکت آن به سوی همگانی شدن و تأویلهای ناشی از نیاز عمومی به آموزش عالی، دیدگاه جدیدی درتوسعه آموزش عالی پدید آورده است . رخداد انقلاب اطلاعات وپارادایم فناوری اطلاعات، وجهی جدید به منشور آموزش عالی افزوده است وبه همین دلیل موضوع توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی ازجمله مباحث نو ورود به عرصه آموزش عالی است.
دراین مقاله تلاش می شود با تبیین مفهوم توسعه اطلاعاتی مبتنی برمدل توسعه سازمان ملل، شاخصها ونشانگرهای مناسبی برای ارزیابی نظام آموزش عالی شناسایی شود وسپس با مطالعه میدانی و ضعیت دانشگاههای کشور درعرصه فناوری اطلاعات وشناسایی نقاط ضعف ، تهدید، قوت و فرصت آموزش عالی، راهبردهای اصلی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی کشور بیان خواهد شد.