سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
آذرنوش انصاری – استادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه اصفهان
شرمینه قلمکاری – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی ، دانشکده مدیریت و افتصاد دانشگاه اصفهان
بهاره کاظمی زمانی – کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

چکیده:
در صنعت گردشگری، مدیران به طور روزانه در ارتباط مستقیم با بسیاری از مشتریان بوده و یکی از اهداف اولیه آنان ایجاد و حفظرضایت در گردشگران می باشد. قابل توجه است که بدون اطلاع ،آگاهی و دانش از خواسته ها و نیازهای گردشگران سالمند، راضیکردن آنها بسیار مشکل خواهد بود. یکی از راههای کمک به تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران و مفید برای درک جامع تر رفتار ونیازهای فعلی و آتی سالمندان ، شناخت ویژگی های این گروه ، نیازهای ویژه آنان، تجربه ها، علایق و انگیزه های سفر آنها میباشد.بایستی توجه داشت که سالمندان بازار هدف جذابی برای صنعت گردشگری بوده و گردشگری و سفر می تواند تأثیر مثبتی برکیفیت زندگی و میزان لذت آنان از زندگی داشته باشد، لذا در این تحقیق به دنبال شناخت و بخش بندی بازار گردشگران سالمند بودهتا با ارائه راهبردهایی، زمینه رشد و توسعه گردشگری داخلی برای آنها فراهم گردد. جامعه آماری این پژوهش گردشگران سالمند ساکناصفهان بوده و داده ها در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۳ جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد سالمندان جوان، سالمندان مرفه وسالمندان جمع گرا، بخش های مختلف بازار گردشگران سالمند می باشند. از جمله راهبردهای توسعه گردشگری داخلی برای افرادسالمند را می توان در توسعه خطوط ارتباطی ریلی، ارائه تخفیفات ویژه حمل و نقل و اقامت، برنامه ریزی برای سفر این افراد در فصلهای خلوت، ارائه تورهای متنوع تر از نظر زمانی، فراهم آوردن خدمات،امکانات و زیرساخت های ضروری و ویژه مانند ویلچر، آسانسور ،سطح های شیبدار (رامپ) برای سهولت جابجایی، پزشک و غیره و گسترش کمپ هایی متناسب با نیازهای این افراد ، دانست.